Locuri de muncă la DSP Neamț. Se caută inspectori

Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante, funcții publice de  execuție

– inspector clasa I grad profesional asistent
– inspector clasa I grad profesional principal

Examenul/concursul se desfășoară la sediul instituției, după cum urmează:

 • depunere dosare în perioada 18.07.2022 -08.08.2022;
 • selecția dosarelor în data de 10.08.2022;
 • depunere contestații în data de 11.08.2022;
 • afișare rezultate contestații în data de 11.08.2022;
 • proba scrisă în data de 17.08.2022, ora 1000
 • afișarea rezultatelor probă scrisă în data de 18.08.2022;
 • depunere contestații în data de 19.08.2022;
 • afișare rezultate contestații în data de 19.08.2022;
 • interviul în data de 23.08.2022, ora 1000.
 • depunere contestații în data de 24.08.2022;
 • afișare rezultate contestații și rezultate finale în data de 25.08.2022;

 

Condițiile de participare la concurs pentru funcția de inspector clasa I asistent din cadrul Serviciului control în sănătate publică – Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă sunt:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină / farmacie, chimie, biologie, fizică, psihologie;

– grad profesional: medici primari și specialiști, farmaciști specialiști, chimiști, fizicieni și biologi principali și specialiști, psihologi principali;

– un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Condițiile de participare la concurs pentru funcția de inspector clasa I principal din cadrul Serviciului control în sănătate publică -Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină / farmacie, chimie, biologie, fizică, psihologie;

– grad profesional: medici primari și specialiști, farmaciști specialiști, chimiști, fizicieni și biologi principali și specialiști, psihologi principali;

– cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Direcția de Sănătate Publică Neamț, municipiul Piatra Neamt, bld. Dacia, nr.4A, Compartiment R.U.N.O.S., telefon 0233.234709 /fax 233.213874, e-mail sant@sant.ro  numele și prenumele persoanei de contact Brocea Corina, funcţia publică deţinută consilier superior;

Dosarul pentru participarea la examen/concurs se depune la secretarul comisiei, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea concursului.

Condiții de ocupare a unei funcţii publice

– are cetățenia română şi domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris şi vorbit;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

– îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

– curriculum vitae, modelul comun european;

– copia actului de identitate;

– copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

– copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

– copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

– cazierul judiciar;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu,

 1. Constituţia României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I -Sănătate Publică;

Vezi mai multe detalii pe: Locuri de muncă la DSP Neamț

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com