Locuri de muncă la Primăria Municipiului Piatra Neamț

Primăria municipiului Piatra Neamț cu sediul în Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post funcție publica de execuție vacanta din cadrul Compartimentului Fond Locativ- Biroul Administrare Spații Locative, după cum urmează:

– 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional principal
Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Afișare anunț: 22/03/2022;
Primirea dosarelor de concurs: 22/03/2022-11/04/2022;
Selecția dosarelor de înscriere: 12/04/2022- 18/04/2022 ;
Proba suplimentară:
Competențe în domeniul tehnologiei informației: 28/04/2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8;
Proba scrisă: 28/04/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8;
Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte

 


4 posturi funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Administrare Parcări- Biroul Autorizări Comerciale și Transport Public, după cum urmează:
– 2 posturi de Inspector, clasa I, grad profesional principal
– 2 posturi de Referent, clasa III, grad profesional superior
Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
✔️ Afișare anunț: 22/03/2022;
✔️ Primirea dosarelor de concurs: 22/03/2022-11/04/2022;
✔️ Selecția dosarelor de înscriere: 12/04/2022- 18/04/2022 ;
✔️ Proba suplimentară:
Competențe în domeniul tehnologiei informației: 26/04/2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8;
✔️ Proba scrisă: 26/04/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8;
✔️ Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătoreasca definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
În conformitate cu prevederile art. 386, art. 465, alin. (1) și prevederile art. 468 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel): Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), internet – nivel mediu;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și modificată de HG 546/2020:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
g) aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu mențiunea – apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției publice
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Notă: Copiile de pe actele prevăzute la lit. d) și e) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, astfel:
– De către secretarul comisiei de concurs – Compartimentul Resurse Umane (camera 25);
– Accesând pagina instituției: https://primariapn.ro/, rubrica RECRUTARE ȘI SELECȚIE, acte necesare concurs funcție publică, în format deschis, editabil.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int.219.

 

Pe InfoNeamt.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați. Contactați-ne: infodinneamt@gmail.com